Kiedy ustaje prawo do emerytury mundurowej

8 marca 2013
Autor:

Prawo do emerytury mundurowej ustaje w przypadku śmierci funkcjonariusza. Jednak zdarzają się sytuacje, w których prawo do emerytury ustaje w trakcie pobierania przez funkcjonariusza tegoż świadczenia.

Kto ma prawo do emerytury

Prawo do świadczenia emerytury mundurowej zgodnie z prawem pracy ma każdy funkcjonariusz zwolniony ze służby w Policji, Urzędzie Ochrony państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz w Służbie Więziennej, który ma ustalone prawo do emerytury policyjnej. Emerytura mundurowa należy się funkcjonariuszowi po 15 latach służby. Jej wysokość to 40% ostatniego wynagrodzenia, a za każdy dodatkowy rok służby wysokość świadczenia wzrasta o 2,6 % ostatniego wynagrodzenia.

Ustanie prawa do świadczenia emerytalnego

Funkcjonariusz traci prawo do otrzymywania świadczenia emerytalnego w następujących przypadkach:

  • w sytuacji, gdy przestanie istnieć jakikolwiek z warunków, który pozwala na uzyskanie prawa do otrzymywania świadczenia emerytalnego przez funkcjonariusza;
  • w przypadku, gdy osoba pobiera świadczenia uzależnione od inwalidztwa lub niezdolności do pracy, a pomimo skierowania na badania lekarskie nie poddała się tym badaniom bez podania ważnego powodu;
  • gdy funkcjonariusz zmarł;
  • gdy funkcjonariusz uprawniony do otrzymywania świadczenia emerytalnego zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu.Funkcjonariusz skazany wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym, powoduje utratę prawa do otrzymywania świadczenia emerytalnego przez funkcjonariusza.

Prawo i ustanie prawa do otrzymywania świadczenia emerytalnego przez funkcjonariuszy podane jest w ustawie z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.


Kod HTML artykułu - ułatwia przedruk artykułu na Twojej stronie www:

Dodaj komentarz