Zwrot darowizny

21 marca 2013
Autor:

darowiznaOsoba, która otrzymała darowiznę jest zobowiązana do jej zwrotu w sytuacji, gdy darczyńca decydował się na odwołanie umowy darowizny. Odwołanie darowizny może nastąpić na skutek rażącej niewdzięczności osoby obdarowanej lub wówczas, gdy darczyńca znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Odwołanie umowy darowizny

Odwołanie darowizny jest to pozbawienie osoby obdarowanej przedmiotu oraz jego powrót do majątku osoby, która dokonała darowizny. W przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego przedmiot powinien zostać zwrócony darczyńcy, a po jego śmierci – spadkobiercom darczyńcy.

Zwrot przedmiotu darowizny odbywa się na podstawie bezpodstawnego wzbogacenia. Nigdzie w kodeksie cywilnym nie ma wyjaśnienia, co dokładnie oznacza termin „rażąca niewdzięczność”, jednak jest to zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Kodeks cywilny stwierdza, że kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

 

 

Zwrot przedmiotu darowizny

Należy pamiętać, iż zwrot przedmiotu darowizny powinien nastąpić w naturze. Jednak w rzeczywistości może zdarzyć się, że sąd zakaże zwrotu w naturze, na rzecz formy pieniężnej. W sytuacji, gdy będziemy mieli do czynienia ze zwrotem w formie kwoty pieniężnej, istnieje możliwość odliczenia kosztów, jakie poniosła osoba z tytułu nakładów na określony przedmiot.

 

 

Przeniesienie własności

Należy pamiętać, że samo odwołanie darowizny nie powoduje przeniesienia własności z obdarowanego na darczyńcę. W przypadku, gdy osoba obdarowana odmawia przeniesienia własności, darczyńca ma prawo udać się do sądu w celu złożenia powództwa o zobowiązanie osoby obdarowanej do złożenia oświadczenia woli, które będzie dotyczyło przeniesienia własności przedmiotu darowizny.


Kod HTML artykułu - ułatwia przedruk artykułu na Twojej stronie www:

Dodaj komentarz