20 kwietnia 2024

Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Około 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach też i dzisiaj, mnóstwo ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Z uwagi na fakt, że posiadanie polisolokaty związane jest z różnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, a brak gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskiwania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w ogromnym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy jest niesymetryczny – znaczna ich część przekazana zostaje na inwestycje o podwyższonym ryzyku. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są na ogół niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami obarczona jest wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością określoną w umowie, na przykład co 30 dni, kwartał, pół roku lub rok. Częstą praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest reguła, że w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient dostaje nieznaczną część z funduszu, jaki do tej pory zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, tym samym niejednokrotnie posiadacze polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków uzbieranych dotychczas na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, dotyczących likwidacji polisolokat i odzyskiwania pieniędzy z polisolokat.